naar top
Menu
Logo Print

WAT HEBBEN PENSIOENEN EN RIOLERINGEN GEMEEN?

Vlario-dag houdt vinger aan de pols en blikt vooruit op de uitdagingen

Op dinsdag 27 maart organiseerde Vlario voor de 25e keer de Vlario-dag. Op de jaarlijkse hoogmis voor de rioleringssector werd dit jaar aandacht besteed aan de uitdagingen van morgen. De klimaatverandering zorgt immers voor stijgende neerslag, waardoor wateroverlast en de grondwaterhuishouding moeten worden aangepakt. De vraag wat pensioenen en rioleringen gemeen hebben, vormde de rode draad door het programma. Aan ruim achthonderd aanwezigen werd duidelijk gemaakt dat je het jong zijn niet kunt uitstellen tot je met pensioen gaat.
Vlario

BETONSTOP

In Vlaanderen is er historisch erg veel open ruimte ingenomen en verhard. Als het huidige beleid wordt doorgezet, zou dit nefaste gevolgen kunnen hebben. Bijkomende verharding zou zo rechtstreeks leiden tot meer rioleringsoverstromingen. De betonstop streeft daarom naar een totaal nieuwe benadering van ruimtelijke ordening. Minister Joke Schauvliege opende de 25e Vlario-dag dan ook met een verwijzing naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waarin de zogenaamde 'betonstop' invulling krijgt. De 6 hectare die in Vlaanderen elke dag bebouwd wordt, moet tegen 2025 herleid worden tot 3 hectare en tegen 2040 zelfs tot 0. Om deze ambitieuze doelstelling waar te kunnen maken, is het nodig om over te stappen van een uitbreidingsbeleid naar een inbreidingsbeleid. Ontharding, een thema dat ook deel uitmaakt van het beleidsplan, heeft bovendien een grote impact op het waterbeleid. Het opstellen van hemelwaterplannen is dan ook van groot belang. Het inzetten op onderhoud, renovatie en uitbreiding is ook een van de prioriteiten in de derde waterbeleidsnota die in 2019 door de regering zal worden vastgesteld.

WATERBELEIDSNOTA

De waterbeleidsnota (WBN) legt de krachtlijnen vast van de visie van de Vlaamse regering op het integrale waterbeleid en vormt het kader voor de opmaak van de stroomgebiedsbeheerplannen. John Emery, beleidsmedewerker dienst secretariaat bij de CIW, ging dieper in op deze materie. De WBN kent vandaag een eerder multidisciplinaire aanpak en stuurt daarbij meer aan op de prioriteiten. Bovendien komen adaptatie, meerlaagse waterveiligheid, waterschaarste en droogte nu sterker naar voren. Het is de bedoeling dat dit plan samen met de sector en de besturen wordt uitgewerkt.

FINANCIERING

Om al deze ambities te verwezenlijken, is er natuurlijk nood aan financiering. Ann Crabbé, gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen, en Peter Aelterman van de Vlaamse Milieumaatschappij deden uit de doeken hoe men het beschikbare geld onder de grond krijgt.

Saneringsfonds

Volgens professor Crabbé is er vandaag via het saneringsfonds wel degelijk geld beschikbaar. Toch zijn er volgens haar nog efficiëntiewinsten te boeken in de organisatie van het riolenbeheer. Dit onder meer door een verhoogde transparantie en een uniforme rapportering. Daarenboven moeten de besturen van de gemeenten zich verantwoordelijk gedragen en voldoende middelen reserveren.

Rioleringskosten

De opbrengst van de saneringsbijdrage is slechts voor vier op de vijf gemeenten kostendekkend. Ondanks een kostendekkingsgraad van 127% moeten sommige gemeenten hun investeringsniveau dus nog opkrikken. De financiële houdbaarheid van het rioolbeheer en het optrekken van het investeringsniveau zijn dan ook belangrijke aandachtspunten.

KLIMAAT-VERANDERING

“De klimaatverandering is een feit. Het is hoog tijd om ook met ons waterbeleid te evolueren naar menselijk kapitaal." Aldus Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur bij het Europees Milieu Agentschap. De klimaatopwarming heeft volgens hem alles met water te maken. Een toekomstgerichte, systemische visie is dan ook aan de orde.

PENSIOENEN EN RIOLERINGEN

Vlario-directeur Wendy Francken benadrukte in haar slotspeech dat continuïteit in de investeringen van cruciaal belang is voor een gezonde sector. Ze hoopt dan ook op een groter engagement en een betere spreiding tijdens de volgende legislatuur. “We kunnen vervangingsinvesteringen aan het rioleringsnetwerk niet uitstellen tot het versleten is, en moeten continu blijven investeren." 

CHARTER VERSNELDE PROJECTREALISATIE

Vlario

Een steeds complexere regelgeving en procedures verlengen de doorlooptijden van studie tot aanbesteding. Werk maken van kortere doorlooptijden is dan ook waar Vlario, via een werkgroep met daarin de belangrijkste actoren voor werken op openbaar domein, op doelt. Een eerste stap in de goede richting bestond uit de ondertekening van een charter om vlugger tot uitvoering te komen. De 25e Vlario-dag werd daarbij aangegrepen om dit charter, maar vooral het engagement met de verschillende partners, in de kijker te plaatsten. AWV, Aquafin, VVSG, VMM, AquaFlanders, ORI, Bouwunie en Vlawebo engageerden zich op die manier om snel tot een goed samenwerkingsprotocol te komen. Een betere afstemming tussen de meerjarenprogramma's van alle opdrachtgevers is al een eerste actiepunt.

Beurzen

VLARIO

VLARIO

+3238275130
+3232890140