naar top
Menu
Logo Print

De Vlaamse Bouwagenda is geboren!

Samenwerkingsovereenkomst tussen departement Omgeving, minister Van den Heuvel en drie bouwpartners
magazine

Drie partners uit de bouw (Bouwunie, Beroepsvereniging van de Vastgoedsector en Vlaamse Confederatie Bouw) gaan een nauwe samenwerking en bevoorrecht overleg aan met de bevoegde minister van Omgeving en het Vlaamse departement Omgeving. Bedoeling is dat de overheid en de bouw- en vastgoedsector meer begrip voor elkaars visie ontwikkelen en een voldoende aanvaardbaar draagvlak creëren bij toekomstige en noodzakelijk uitdagingen. Het structureel overleg van de Vlaamse Bouwagenda moet leiden tot gedragen voorstellen en suggesties inzake ruimtelijke ordening en omgeving.
De pas boven het doopvont gehouden Vlaamse Bouwagenda start rond drie pijlers. Eerste pijler is Urban Mining, of hoogwaardige recyclage van grondstoffen. Dit gaat over circulair bouwen en het hergebruik van bouwafval en afvalstoffen om opnieuw als grondstof voor nieuwe bouwwerken te dienen.
De tweede pijler is de bouwshift. Willen we de klimaatdoelstellingen en de energieomslag succesvol halen, dan moeten we anders bouwen. Vooral elders bouwen. Open ruimte moet gekoesterd worden en we hebben nood aan een meer doordachte inplanting van onze gebouwen. Zonder dat er sprake mag zijn van een ban. Dit maakt mensen ongerust en zenuwachtig.
De derde pijler betreft de kwalitatieve stadsontwikkeling. Het creëren van woon-, werk- en leefwijken waar de woon- en leefkwaliteit beter is of kan wedijveren met de gepercipieerde woonkwaliteit buiten de stad, is uitdagend. Hier willen de partners nagaan op welke manier stadsvernieuwingsprojecten kunnen verbeteren zodat ze door iedereen als een meerwaarde worden beschouwd en beleefd. Eens de nieuwe samenwerking vruchten afwerpt, volgen nieuwe thema’s en nieuwe groepen. De partners willen zo komen tot een sectorbrede bouw- en vastgoedagenda in Vlaanderen.

Op de foto herkent u van links naar rechts: Jean-Pierre Waeytens (Bouwunie), Jef Lembrechts (VCB), Vlaams minister Koen Van den Heuvel, Olivier Carrette (BVS) en Peter Cabus (Departement Omgeving)