naar top
Menu
Logo Print

 

INVESTEREN IN UITBOUW ÉN ONDERHOUD

Assetmanagementplan van Aquafin

Via gerichte (camera-)inspecties wordt de theoretische info aangevuld met reële observaties om de risico's beter te kunnen inschattenMeer dan 5.500 kilometer leidingen heeft Aquafin nu al in beheer voor het Vlaamse Gewest. Gezien de ouderdom van een groot deel van de infrastructuur, stijgt het budget voor vervangingen en renovaties jaar na jaar. Steden en gemeenten doen er dan ook goed aan om ook hun rioleringsinfrastructuur preventief te inspecteren en, waar nodig, in te grijpen. Dat vermijdt onverwachte breuken of instortingen waarvan de economische en maatschappelijke impact veel groter is.

MEER NOOD AAN ONDERHOUD

In de veronderstelling dat een riolering 75 jaar meegaat, is er volgens berekeningen van de Vlaamse Milieumaatschappij jaarlijks een bedrag, gelijk aan 1 à 2% van de totale waarde van het stelsel, nodig voor onderhoud en renovatie. Op gemeentelijk niveau wordt jaarlijks slechts een kwart daarvan effectief geïnvesteerd in het onderhoud van rioleringsstelsels. Voor de volgende generaties dreigt dan ook een groot probleem. Want hoe betrouwbaar zijn oude riolen die niet of nauwelijks onderhouden worden?

Evenwicht zoeken

Voor gemeenten is het dansen op een slappe koord: de financiële druk is erg hoog en er moet ook nog geïnvesteerd worden in de uitbouw van het stelsel om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Bij het zoeken naar een evenwicht en een maximaal rendement van het te besteden budget houden ze het best rekening met de gevolgschade van een eventueel incident. Niet elke rioolbreuk heeft grote gevolgen, maar de meest kritische knelpunten hou je maar beter in de gaten. Bij falen kosten ze al gauw het tienvoudige van een preventieve ingreep. Een strategie om het rioleringsstelsel op een kostenefficiënte manier in goede staat te houden, kan de gemeente op termijn dan ook heel veel geld besparen.

GOED BEHEER VRAAGT EEN PLAN

De ervaring die Aquafin heeft met het beheer van de gewestelijke zuiveringsinfrastructuur, heeft het bedrijf verwerkt in een plan van aanpak voor asset management dat werkt op lokaal niveau. Het uitgangspunt is dat de beschikbare middelen op het juiste moment en op de juiste plaats worden ingezet. Het assetmanagementplan van Aquafin omvat vier stappen.

1. inspectie- en ruimingsprogramma

Op basis van de risico's stelt Aquafin een maatregelprogramma op, gaande van eenvoudige ruimingen tot ingrijpende vervangingen en investeringenIn eerste instantie verzamelt Aquafin alle informatie over het stelsel: gegevens uit de riooldatabank, omgevingsfactoren (ziekenhuizen, scholen …), mobiliteit, de eventuele faalhistoriek, locaties die kampen met wateroverlast, welke werken al werden uitgevoerd of nog gepland zijn … Met de gemeente stemt Aquafin vervolgens af waar de grootste bezorgdheden liggen. Alle voorgaande informatie is belangrijk om de impact van het falen van de infrastructuur te bepalen, ongeacht de waarschijnlijkheid dat het ook effectief gebeurt. Deze inschatting resulteert op het einde van de eerste stap in een programma voor inspectie en ruiming.

2. uitvoeren inspectieprogramma

In de volgende stap gaat Aquafin het terrein op. Door middel van camera-inspecties wordt er informatie vergaard over de toestand van het stelsel. Nu zowel de theoretische als de reële informatie bekend is, kunnen de risico's berekend worden door de impact van een incident te koppelen aan de kans dat het zich voordoet. Met die informatie wordt de riooldatabank verder aangevuld en wordt het inspectie- en ruimingsprogramma ook bijgestuurd.

3. maatregelprogramma

Voor de tijdens de inspecties vastgestelde knelpunten stelt Aquafin oplossingen voor aan de gemeente. Dat kan gaan van eenvoudige ruimingen of het frezen van boomwortels tot meer ingrijpende vervangingen en renovaties. Uiteraard worden de projectvoorstellen geprioriteerd in functie van het risicoprofiel en de beschikbare middelen van de gemeente.

4. uitvoeren maatregelprogramma

In de laatste stap van het assetmanagementplan voert Aquafin de voorgestelde maatregelen uit. Aquafin neemt het volledige portfoliobeheer voor zijn rekening, plant de werken in en zorgt voor de vlekkeloze uitvoering.

SAMENWERKING

De bovenstaande stappen zijn inherent aan een degelijk en realistisch asset management. Het gros van de risico's wordt hiermee afgedekt. Toch blijven incidenten mogelijk, wanneer het bijvoorbeeld budgettair niet haalbaar was om bepaalde knelpunten op te lossen. Een gemeente die het beheer van haar assets toevertrouwt aan Aquafin, kan daarom ook voor noodinterventies een beroep doen op het bedrijf. Aquafin zal in dergelijke gevallen onmiddellijk ingrijpen en de toestand stabiliseren om de veiligheid te garanderen, of zal tijdelijke herstellingen uitvoeren. Doordat Aquafin werkt met raamcontracten voor bv. de signalisatie, het huren van pompen, bouwkundige herstellingen, camera-inspecties en ruimingen, kan het bedrijf erg kort op de bal spelen. Aquafin heeft in elk geval een draaiboek klaarliggen voor noodinterventies, maar zelfs een noodscenario, specifiek voor de meest kritische leidingen in een bepaalde gemeente, is mogelijk.

ISO 55001 BEVESTIGT EFFECTIVITEIT

In april 2015 ontving Aquafin als eerste Belgisch bedrijf in België het ISO 55001-certificaat voor de manier waarop het zijn assets beheert door de volledige levenscyclus. Het certificaat bevestigt dat het bedrijf een doorgedreven risicobeheer hanteert dat rekening houdt met de verwachtingen van alle stakeholders om de performantie en de betrouwbaarheid van de infrastructuur te garanderen binnen het beschikbare budget. Voor de klanten is deze certificering een garantie dat hun assets bij Aquafin in goede handen zijn.