naar top
Menu
Logo Print
15/10/2018 - BABETTE SOETAERT

MEERWAARDE CREEREN MET
DUURZAME EN KWALITEITSVOLLE PRODUCTEN

STAND VAN ZAKEN NA EEN JAAR DIRECTEURSCHAP BE-CERT

Precies een jaar geleden nam Caroline Ladang het roer over bij BE-CERT. Als voormalig hoofd van de R&D-afdeling voor cementtoepassingen bij CBR en gewezen hoofdcoördinator betontechnologie bij SECO was haar aanstelling als directeur van de certificatie-instelling geen verrassing. Het samenstellen van een competent team, vertrouwen creëren in de producten en koers zetten richting duurzaamheid waren slechts enkele van de doelen die werden vooropgesteld. InfraStructure blikt samen met directeur Caroline Ladang terug op wat een bewogen, maar succesvol jaar mag worden genoemd.

Caroline Ladang

SPANNENDE TIJDEN

Caroline Ladang blikt tevreden terug op haar eerste jaar als directeur van BE-CERT. “Ik ben tevreden in die zin dat ik het gevoel heb dat ik toch wel wat zaken heb kunnen verwezenlijken. BE-CERT is een moeilijke periode doorgegaan wat betreft personeel en een van de eerste zaken op mijn agenda was dan ook het samenstellen van een competent team, zodat er voor elke sector een heel duidelijk aanspreekpunt kwam. Daarbovenop gebeurde mijn aanstelling ook in heel spannende tijden. De Europese geharmoniseerde normen vormen namelijk een echte uitdaging voor de sector. Ook het hele recyclagegedachtegoed krijgt vandaag steeds verder vorm en dient dus zeer kort opgevolgd te worden. Daarnaast dient er ook aandacht besteed te worden aan de uitvoeringscertificatie, zodat de kwaliteit van het product gegarandeerd blijft tot in de laatste stap van het proces. Dit alles is niet evident om te organiseren, maar dat maakt het juist ook heel boeiend."

ACTIEPUNTEN

Competent team

Een van de eerste zaken die Caroline Ladang bij haar aanstelling op de agenda plaatste, is het samenstellen van een competent team. Caroline Ladang: “Door pensioengerechtigde medewerkers en personeel dat ons verliet, moest ik dringend nieuwe aanwervingen organiseren. Gelukkig kwam Pascale De Kesel onze organisatie versterken. Zij is sinds 1 maart 2018 dé referentie binnen BE-CERT voor stortklaar beton en is dankzij haar verwevenheid in de sector een volwaardige en sterke sectordeskundige. Ondertussen zijn er ook twee mensen in opleiding die momenteel heel goed evolueren en geleidelijk de functie van sectordeskundige opnemen. De aanwerving van een verantwoordelijke voor onze inspectieafdeling is ondertussen ook een feit. Momenteel zijn er nog steeds twee openstaande vacatures die ik snel hoop in te vullen."

Kwalitatieve producten

BE-CERT streeft ernaar om de kwaliteit van de producten hoog te houden om er zo voor te zorgen dat de bouwheren meerwaarde krijgen en zonder meer kunnen vertrouwen op producten met het BENOR-merk. Caroline Ladang: “Wij zijn het sectororganisme voor stortklaar beton en zijn grondstoffen en mortel. De reglementen voor deze producten staan grosso modo op punt, maar er zijn in elke sector wel een aantal zaken waar de noden van de bouwheren niet zijn ingevuld. Nu werken we bijvoorbeeld volop aan de certificatie van de verhuurbedrijven voor de levering van beton. Tijdens het transport van stortklaar beton doen zich soms problematische situaties voor met personeel dat vaak niet of onvoldoende opgeleid is. Een certificering van de transportbedrijven zal het competentieniveau zeker sterk verbeteren. Voorlopig is er nog niemand gecertificeerd, maar er zijn wel al een heel aantal aanvragen binnen. Eind augustus zullen de eerste certificaten dan ook uitgereikt worden. Bij de hulpstoffen is er ook een heel grote vraag naar een certificatie voor nabehandelingsproducten voor beton. Deze worden gebruikt en voorgeschreven (ook door de overheid), en toch zijn we er tot nu toe nog niet in geslaagd om deze te certificeren. Wanneer een nabehandelingsproduct geleverd wordt, heb je dus geen harde garanties betreffende de doeltreffendheid ervan. Het probleem hier is dat er veel variatie zit op de resultaten van de proeven, waardoor er nogal wat discussie is", aldus Ladang. “Ook in de granulatensector is er nog ruimte voor verbetering. Hier hebben we op vraag van publieke overheden onlangs het chloridegehalte opnieuw bekeken. De huidige klassen in de codering zijn nogal ruim en er wordt dan ook geopperd om tussenniveaus te definiëren."

Recyclage

Metrologie
BE-CERT streeft ernaar om de kwaliteit van de producten hoog te houden

Een ander werk van lange adem is het hergebruik van materialen. BE-CERT wil een platform bieden waarbinnen recyclage op een kwaliteitsvolle manier kan plaatsvinden. Bedoeling is om de belemmeringen voor hergebruik weg te nemen, maar tegelijkertijd de bouwheren niet te laten inboeten op de kwaliteitsgaranties.

Normontwikkeling

Caroline Ladang: “Verder werken we ook hard mee aan de ontwikkeling van nieuwe normen. Als een norm tot stand komt, dan is het zaak om onze reglementen hier zo snel mogelijk mee in lijn te brengen. Zo zijn we nu volop bezig met de Belgische norm voor beton. Deze norm is onlangs gepubliceerd en goedgekeurd, en we hebben het reglement hierop reeds aangepast."

STAND VAN ZAKEN

Wegenbeton

In de maanden april en mei van 2017 werden de reglementen en voorschriften voor de certificatie van wegenbeton goedgekeurd. Zowel COPRO als BE-CERT is een certificatie-instelling voor wegenbeton en heeft op dit moment een paar dossiers opgestart. Caroline Ladang: “Op dit moment hebben we nog geen enkel dossier dat de proefperiode al volledig heeft doorlopen. BE-CERT heeft dus nog geen certificaat voor wegenbeton afgeleverd. Bij COPRO is dat wel reeds het geval." Wanneer de eerste certificaten door BE-CERT worden afgeleverd, zal de certificatie-instelling op haar website vermelden wie gecertificeerd is, en zullen de technische fiches van het gecertificeerde mengsel publiekelijk beschikbaar worden gemaakt.

Transport van beton

Momenteel zijn er een honderdtal aanvragen van verhuurbedrijven voor het transport van stortklaar beton geregistreerd, waarvan er veel reeds goed gevorderd zijn in hun afhandeling. Caroline Ladang: “We plannen een eerste afhandeling van de certificaten op het einde van de zomervakantie. Het is dan ook meteen de bedoeling om een groot aantal certificaten in één keer uit te reiken. Omdat er vanaf 1 oktober 2018 geen beton meer vervoerd mag worden onder het BENOR-merk door verhuurbedrijven zonder certificaat, hebben we ons geëngageerd om elk bedrijf dat zijn aanvraag tijdig voor 31 maart ingediend heeft en aan alle eisen beantwoordt, zeker het certificaat op tijd te bezorgen. Op dit ogenblik zijn wijzelf en de keuringsinstelling SECO druk bezig met het uitvoeren van de controles en de audits, zodat elk bedrijf dat tijdig een aanvraag ingediend heeft, zeker tijdens de volgende weken aan bod komt."

Kwaliteit van bouwproducten

“BENOR- en gelijkwaardige certificeringen worden vandaag frequent voorgeschreven door de overheden en komen standaard terug in de standaardbestekken. Op de privémarkt wordt het BENOR-merk minder voorgeschreven, maar het merk is dermate bekend en vertrouwd dat er regelmatig ook onder het BENOR-merk geleverd wordt, zelfs zonder dat het voorgeschreven werd. Uit de regelmatige externe controles die in het kader van het BENOR-merk plaatsvinden, blijkt dat de kwaliteit van de producten die geleverd worden, beantwoordt aan de normen en de eisen. De reglementen zijn door de jaren heen ook telkens gewijzigd om in te spelen op de evoluties van de technologische kennis en de markt. Stortklaar beton bijvoorbeeld beantwoordt vandaag ruim aan de eisen. Het minimumcementgehalte wordt vlot gerespecteerd en wegens de hoge eisen voor duurzaamheid is de druksterkte in vele gevallen ruim hoger dan strikt noodzakelijk."

IN DE STEIGERSExtranet Be-Cert

Digitaal platform gecertificeerde producten

Caroline Ladang: “De opbouw van een digitaal platform voor gecertificeerde producten is in eerste instantie een vraag van de bouwheren en de publieke sector. Zij zouden gebaat zijn met een toegankelijk platform waarop ze op een betrouwbare manier te weten kunnen komen welke producten gecertificeerd zijn en welke niet. Bovendien zou dit ook de ideale manier zijn om de gecertificeerde eigenschappen van de producten gemakkelijk te kunnen raadplegen en om op een geautomatiseerde wijze informatie te krijgen over de certificatiestatus van geleverde producten. Op dit ogenblik wordt dit project in de steigers gezet door de certificatie-instellingen. We bekijken momenteel met onze bestuurscomités en stakeholders welke informatie de bouwheren willen raadplegen en op welke wijze de producenten deze kunnen aanleveren. Dit is een groot project dat op korte termijn verder geconcretiseerd zal worden."

Extranet

Caroline Ladang: “Natuurlijk moet ook BE-CERT mee evolueren met de digitale wereld, en om het hele certificatieproces in goede banen te leiden, hebben we interactie nodig met enerzijds de bedrijven en anderzijds de keuringsinstellingen. Om dit te vergemakkelijken en te moderniseren, zijn we momenteel bezig met het opzetten van een 'extranet'. De producenten krijgen daarbij via een beveiligde aanmelding directe toegang tot hun gegevens zoals referentiedocumenten, externe controleresultaten, certificaten … Ook de keuringsinstellingen krijgen via dit platform de nodige informatie over hun opdracht. Momenteel is het platform nog in opbouw, maar we plannen om het in september te kunnen beginnen gebruiken voor de verhuurbedrijven. Het zal daarna gradueel worden opengezet voor andere producenten, zodat ook zij hun certificaten kunnen opladen, gegevens kunnen aanpassen en informatie kunnen ophalen. Daarnaast zal het extranet ook opzoekingsmogelijkheden bieden voor bouwheren en andere geïnteresseerden, en zullen de dagelijkse werking en het documentbeheer van de comités op dit platform georganiseerd worden."

TOEKOMSTPERSPECTIEF

Volgens Caroline Ladang dient er in de toekomst aandacht besteed te worden aan een manier om de ecologische duurzaamheid binnen te brengen in het kwaliteitssysteem: “Vandaag houden we nog erg vast aan een zuiver kwaliteitsdenken, waarbij de ecologische en economische aspecten op de tweede plaats komen. We kunnen er echter niet omheen dat grondstoffen schaars worden en dat elk proces een oplossing moet bieden aan het probleem van afvalverwerking. Een kwaliteitssysteem dat voorbijgaat aan deze realiteit, is zelf niet 'duurzaam'. We moeten een manier vinden om enerzijds de garanties voor kwaliteit te behouden en anderzijds het gebruik van secundaire grondstoffen en afvalstoffen structureel in te bouwen. Hoewel de druk van de marktspelers zeer hoog is, moet dit op een bedachtzame manier gebeuren. Een belangrijke eerste stap die gezet werd, is de ontwikkeling van de nieuwe norm die een methodiek aanreikt om de geschiktheid van deze alternatieve grondstoffen in beton aan te tonen. Via certificatie, bijvoorbeeld het BENOR-merk of ATG, kunnen concrete projecten in alle transparantie en veiligheid opgestart worden."

ECONOMISCHE DRUK

“De economische druk heeft uiteraard een enorme invloed op het hele kwaliteitsgebeuren. Daarbij komt er in onze sector ook nog eens de druk op de materialen en grondstoffen bij. Het tekort aan rivierzand en de hoge waterbehoefte van breekzand maken het produceren van beton veel moeilijker. Dit alles legt een grote druk op de kwaliteit. Wij kunnen dan wel streng zijn in onze reglementering, maar als de grondstoffen op de markt niet beschikbaar zijn, dan mis je het doel. Een moeilijke afweging die in alle sectoren van toepassing is. BE-CERT dient ervoor te zorgen dat dit slechts een economisch gegeven blijft. Het BENOR-merk moet kwaliteit garanderen en BE-CERT moet de stakeholders rond de tafel krijgen én houden om zo te zorgen voor degelijke compromissen. Het sectorale organisme blijft in de eerste plaats een platform waar verschillende partijen elkaar ontmoeten in een niet-commerciële context en waar het kwaliteitsniveau wordt uitgezet met goedkeuring van alle stakeholders. Als sectoraal organisme voor stortklaar beton en grondstoffen speelt BE-CERT in dit alles een heel cruciale rol", besluit Ladang. 

BE-CERTBe-Cert

BE-CERT is een organisme dat in één enkel competentiecentrum diensten op het vlak van certificering, inspectie en controle van uitrusting groepeert. Met meer dan 25 jaar ervaring staat het garant voor professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening, expertise op het vlak van beton en zijn bestanddelen, bewezen competentie van zijn medewerkers en een waaier van activiteiten gedekt door de BELAC-accreditatie 510 - PROD, - CAL, - TEST.

Sectoraal organisme

BE-CERT is hét orgaan waar reglementen voor de betonsector worden gemaakt en waar het hele schema voor de certificatie wordt uitgedacht. Het is bovendien het platform waar alle stakeholders samenkomen. Binnen dit organisme is er binnen BE-CERT voor elke sector een deskundige aangesteld die de normen opvolgt, de contacten met de besturen, producenten en verenigingen onderhoudt, bestuurscomités organiseert en reglementen op punt houdt.

Certificatie-Instelling

De deskundigen van BE-CERT begeleiden de producent bij de verschillende fasen van attestering (CE) en het vrijwillige certificatieproces (BENOR). Deze certificatie, door een onafhankelijke derde partij, geeft vertrouwen ten opzichte van de eigen conformiteitsverklaring en/of de kwaliteitsverklaring van de producten. BE-CERT biedt haar diensten aan in de sector van stortklaar beton, metselmortel en hun bestanddelen (cement, granulaten, toevoegsels, hulpstoffen …) alsook van bouwkalk. BE-CERT is op dit gebied een referentie-instelling op het Belgische en op het Europese niveau. De werking van de certificatie wordt beheerd door multidisciplinaire bestuursorganen waarin alle actoren van de betrokken sector of van het betrokken product vertegenwoordigd zijn, als garantie voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Inspectie-instelling

Hoewel BE-CERT samenwerkt met verschillende keuringsinstellingen, gebeurt een deel van de inspectieactiviteiten binnenshuis. Het inspectieteam organiseert monsternemingen volgens de vereiste frequentie en verzorgt eveneens de statistische beoordeling van de resultaten van de zelfcontroleproeven en externe controleproeven.

Metrologie

Binnen deze afdeling worden kalibraties en verificaties uitgevoerd op de uitrusting van de producent, wat een gedetailleerde stand van zaken van de meetnauwkeurigheid en meetonzekerheid van de toestellen oplevert. De meeste van de kalibraties en verificaties gebeuren onder accreditatie. De dienst omvat het kalibreren en verifiëren van onder andere persen, weegschalen, thermostatische kamers, droogovens, zeven, ovens, luchtgehaltemeters, sclerometers, dynamometrische ringen, drukkrachtopnemers … Door tussenkomst van de technici ter plaatse, in België en in het buitenland, is de periode van onbeschikbaarheid van de toestellen zeer beperkt.